Church Parish Novena, Day 25 | St. Thomas Aquinas, Thibodaux