Church Parish Novena, Day 30 | Holy Savior, Lockport